Verenigingszaken

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is van rechtswege opgericht bij het passeren van de splitsingsakte bij de notaris. Bij de aankoop van een appartementsrecht wordt de koper automatisch lid van de VvE. Wat betekent dit voor u?

Vraag & antwoord

Wat is een vereniging van eigenaars?
Een "Vereniging van Eigenaars" is een juridisch rechtspersoon die als doel heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementengebouw. Wettelijk is vastgesteld dat de eigenaars van appartementen binnen een gebouw een vereniging van eigenaars vormen.

Wanneer word ik lid van een Vereniging van Eigenaars?
Zodra u een woning koopt in een appartementencomplex wordt u automatisch lid van een vereniging van eigenaars. Dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop van uw appartement na overdracht bij de notaris.

Kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Nee, dit kan niet. Iedere eigenaar is verplicht lid. Uw lidmaatschap komt te vervallen bij verkoop van uw appartement.

Ik heb toch een appartement gekocht?
Juridisch gezien heeft u het recht gekocht om gebruik te maken van een specifiek aangewezen gedeelte van het complex: Het privégedeelte. Daarnaast heeft u als eigenaar het recht van gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten van het gehele gebouw. U bent dan ook mede-eigenaar van het gebouw en daarmee voor uw aandeel verantwoordelijk.

Ik wil geen VvE-bijdrage betalen. Kan dat?
Nee, u bent verplicht via de voorschotbijdragen bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten. Deze bijdragen bent u periodiek, vaak maandelijks, verschuldigd aan de vereniging van eigenaars. Zo kan de vereniging op haar beurt weer de rekeningen betalen, zoals de kosten voor de verzekeringen, het onderhoud, de reparaties en het beheer. Daarnaast moet een deel gereserveerd worden voor toekomstig (groot) onderhoud.

Wat kan ik doen bij (geluids)overlast bij buren?
In veel gevallen heeft een overlastgever niet eens door dat hij of zij overlast veroorzaakt. Begin dus altijd met een gesprek. Bij voorkeur niet tijdens of direct na de door u ondervonden overlast. Door uw emoties kunt u zaken anders benoemen dan u bedoelt. Nodig uw buren een keer uit en bespreek uw situatie. Komt u er met uw buren niet uit dan kunt u altijd uw beheerder vragen te bemiddelen. Deze heeft dan wel voldoende informatie nodig zoals aard en duur van de overlast en de tijdstippen waarop deze ondervonden wordt.

Mag ik harde vloerbedekking aanbrengen?
In de splitsingsakte is vaak al bepaald dat het niet is toegestaan om harde vloerbedekking aan te brengen of dat er voldoende isolatie aangebracht moet worden. Is er in de akte niets bepaald, dan is het aan de vergadering om een besluit te nemen. Er mag in geen geval geluidsoverlast ontstaan bij de omliggende woningen ten gevolge van de harde vloerbedekking.

Mag ik een schotelantenne plaatsen?
Dit is vaak in de splitsingsakte bepaald. In de meeste gevallen mag de schotelantenne niet aan de gevel, niet op het dak en niet op enige andere wijze aan de constructie (het complex) bevestigd worden. U kunt de schotelantenne wel op uw balkon zetten, voorwaarde is dat de schotelantenne niet aan de constructie wordt bevestigd. Bij nieuwere complexen kan er een voorziening zijn op het dak van het complex. Vaak bent u via het huishoudelijk reglement of de splitsingsakte verplicht hiervan gebruik te maken.

Wat zijn de taken van een bestuur?
Het bestuur wordt door de leden van de Vereniging van Eigenaars (VvE) in een Algemene Ledenvergadering benoemd en vertegenwoordigt de VvE. Het bestuur van de VvE mag dan ook beslissingen nemen namens de VvE en is direct betrokken bij beslissingen die de VvE aangaan. De reglementen van de VvE bepalen de bevoegdheden van het bestuur.

Het bestuur is tekenbevoegd voor financiële aangelegenheden, houdt toezicht op de uitvoering van het financiële beheer door de beheerder, bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van de beheerder en de uitvoering van het grootonderhoud, de kwaliteit van het schoonmaken en bewaakt de voortgang van de actielijsten.

Waarom wordt er gespaard voor kosten die pas over 20 jaar staan gepland?
Het is nuttig en bijna een noodzaak om een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJO) op te stellen. Hiermee worden de kosten voor het onderhoud inzichtelijk gemaakt aan de leden van de VvE. Aan de hand van dit MJO is het mogelijk te berekenen hoeveel er jaarlijks moet worden gespaard om grote onderhoudsuitgaven in de toekomst te kunnen betalen.

Kan ik een eigen opstalverzekering afsluiten voor mijn appartement?
Ja! Het casco (het geraamte) van het gebouw is verzekerd tegen brand, water en/of stormschade via de opstalverzekering. Indien een eigenaar extra voorzieningen heeft aangebracht die als aard- en/of nagelvast kunnen worden beschouwd, dan kan een eigenaar dit extra bij verzekeren. Gedacht kan worden aan een luxe keuken, toilet of badkamer. Dergelijke voorzieningen kunnen via de opstalverzekering van de VvE worden meegenomen door middel van een apart aanhangsel op de "moeder"polis. Het is ook mogelijk om de voorzieningen via de inboedelverzekering mee te nemen.

Wat betekent quorum?
Quorum betekent het vereiste aantal stemmen dat aanwezig en/of vertegenwoordigd dient te zijn op een Algemene Ledenvergadering om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. In art. 37 en art. 38 modelreglement 1992 is e.e.a. nader omschreven. Blanco stemmen tellen niet mee ter bepaling van het quorum.

Waaruit zijn de servicekosten opgebouwd?
De servicekosten zijn opgebouwd uit verschillende bedragen. U ontvangt hier altijd een specificatie van. Een deel van de kosten zijn voor dagelijkse uitgaven van de Vereniging, zoals reparaties, verzekering en energiekosten. Een ander deel van de kosten zijn voor uitgaven in de toekomst, deze worden door de Vereniging gereserveerd. Hierbij moet u denken aan onderhoud en vervanging van daken, kozijnen, schilderwerk, etc.